ET Gelände

 

Niemiecka Federacja Motocyklistów Bundesverband der Motorradfahrer e.V. (BVDM) zaprasza wszystkich na 64. Elefantentreffen, które odb?dzie si? w dniach 31.01. - 02.02.2020 r. w Loh/Thurmansbang Solla. Miejsce spotkania jest po?o?one w pi?knym i spokojnym zak?tku Lasu Bawarskiego. Motocykli?ci i mieszka?cy bawi? si? tam razem od 1989 roku, kiedy to "S?onie" przyby?y do Loh po raz pierwszy.
Loh/Thurmansbang Solla jest po?o?ona oko?o 40 kilometrów na pó?nocny zachód od Passau. Dojazd autostrad? A3 (Regensburg Passau). Nale?y zjecha? zjazdem z autostrady na Hengersberg lub Garham. G?ówne drogi wiod?ce od tych zjazdów do miejsca spotkania zostan? oznakowane. Oplata za wjazd: 30,- EUR, cz?onkowie BVDM i FEMA plac? 20,- EUR. Elefantentreffen jest spokojnym i tradycyjnym spotkaniem bez koncertów zespo?ów muzycznych i innych podobnych wydarze?. Jak zwykle odb?dzie si? tradycyjny marsz z pochodniami w ho?dzie pami?ci - zarówno o znajomych, jak i wszystkich, którzy zgin?li w wypadkach drogowych.

Według motta "wstecz dla przyszłości" BVDM opracował siedmiopunktowy plan.
Prosimy nie zapomina?, ?e Elefantentreffen jest zlotem motocykli. Samochody nie b?d? wpuszczane na teren spotkania. Poza tym jest niewiele miejsc do parkowania, które potrzebne s? g?ównie dla s?u?b ratunkowych. Z uwagi na rosn?ce wymagania ekologiczne (zw?aszcza na terenie Bawarii) prosimy uczestników o nieu?ywanie jednorazowych naczy?. Aby zarezerwowa? miejsca noclegowe poza terenem obozowiska, prosimy kontaktowa? si? z biurami turystycznymi: Verkehrsamt D-94169 Thurmansbang, Schulstrasse 5, Thurmansbang (tel. +49/8504-1642) oraz Verkehrsamt D-94513 Schonberg (tel. +49/8554-821).
Szcz??liwej podró?y i do zobaczenia w Loh.

„Rooms and Accomodations"
Ogólne informacje o Elefantentreffen: BVDM (Geschäftsstelle)

Sie können das Video nicht sehen, weil Sie der Anzeige von YouTube Videos nicht zugestimmt haben. Mit der Aktivierung der YouTube Anzeige stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.